CAN Specification 2.0

1 Въведение

CAN (Controller Area Network) е сериен протокол за комуникация който ефективно поддържа разпределено управление в реално време с много високо ниво на сигурност. Обхвата на неговото приложение е от високо скоростни мрежи до евтини сложни мрежи. В автомобилната електроника, контролерите за управление на двигателя, сензорите,  системите против поднасяне и т.н. са свързани посредством CAN със скорост до 1Mbit/s. В същото време е икономически ефективно да бъдат вградени и в електрониката по купето на автомобила като плафони, електрически прозорци и т .н.  и да заменят съществуващата инсталация по нов начин.

Намерението на тази спецификация е да постигне съвместимост между CAN реализациите. реализации. Съвместимостта обаче, има различни аспекти по отношение на например електрическите
характеристиките и тълкуването на данните, които трябва да бъдат прехвърлени. За постигането на прозрачност в дизайна и гъвкавост в реализацията, CAN е разделена на различни слоеве.

  • обектен слой
  • транспортен слой
  • физически слой

Обектния и транспортния слой обхващат всички услуги и функции на информационния слой дефиниран от ISO/OSI модела. Обхвата на обектния слой включва:

  • определянето на кое съобщение да бъде предадено
  • решаването на кои съобщения, получени от транспортния слой, действително да бъдат използвани
  • осигуряване на интерфейс на приложния слой до свързания хардуер.