Домашното

Матей 24 Марк 13 Лука 21
1 И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма. 1 Когато излизаше от храма, един от Неговите ученици Му каза: Учителю, виж, какви камъни и какви здания! 5 И когато някои говореха за храма, че е украсен с хубави камъни и с посветени приноси, рече:
2 А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Няма да остане тук камък на камък, който да се не срине. 2 А Исус му рече: Виждаш ли тия големи здания! Няма да остане тук камък на камък, който да не се срине. 6 Ще дойдат дни, когато от това, което гледате, няма да остане тук камък, който да се не срине.
3 И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: 3 И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър и Яков и Андрей Го попитаха насаме: 7 И попитаха Го казвайки:
3~ Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века? 4 Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв ще бъде знакът, когато всичко това предстои да се изпълни? 7~ Учителю, а кога ще бъде това? и какъв ще бъде белегът, когато предстои да стане това?
4 Исус в отговор им каза: Пазете се да ви не заблуди някой; 5 А Исус почна да им казва: Пазете се да ви не подмами някой. 8 А той каза: Внимавайте да не ви заблудят;
5 защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. 6 Мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: Аз съм Христос и ще подмамят мнозина. 8~ защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще казват: Аз съм Христос, и, че времето е наближило. Да не отидете подир тях.
6 И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още не е свършекът. 7 А когато чуете за войни и за военни слухове, недейте се смущава; това трябва да стане; но туй не е свършекът. 9 И когато чуете за войни и размирици, да не се уплашите; защото тия неща трябва първо да станат, но не е веднага свършекът.
7 Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; 8 Защото народ ще се повдигне против народ, и царство против царство, 10 Тогава им каза: Народ, ще се повдигне против народ, и царство против царство;
7~ и на разни места ще има глад и трусове. 8~ ще има трусове на разни места, ще има глад; 11 и ще има големи трусове, и в разни места глад и мор; ще има и ужаси и големи знамения от небето.
8 Но всичко това ще бъде само начало на страдания, 8~ а тия неща са само началото на страданията.
9 Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име. 9 А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори, и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мене, за да свидетелствувате на тях. 12 А преди да стане всичко това ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви извеждат пред царе и пред управители поради Моето име.
10 И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.
11 И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина.
12 Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.
13 Но който устои до край, той ще бъде спасен.
14 И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; 10 Обаче, трябва първо да се проповядва благовестието на всичките народи. 13 Това ще ви служи за свидетелство.
14~ и тогава ще дойде свършекът.
11 А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; 14 И тъй, решете в сърцата си да не обмисляте предварително що да отговаряте;
11~ но каквото ви се даде в оня час, това говорете! защото не сте вие, които говорите, а Светият Дух. 15 защото Аз ще ви дам тъй мъдро да отговорите, щото всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат.
10 И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят. 12 Брат, брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се повдигнат против родители и ще ги умъртвят. 16 И ще бъдете предадени и даже от родители и братя, от роднини и приятели; и ще умъртвят някои от вас.
9~ и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име. 13 И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; 17 И ще бъдете мразени от всички поради Моето име.
13 Но който устои до край, той ще бъде спасен. 13~ но който устои до край, той ще бъде спасен.
18 Но и косъм от главата ви няма да загине.
19 Чрез твърдостта си ще придобиете душите си.
15 Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на светото място, (който чете нека разбира), 14 И когато видите мерзостта, която докарва запустение, [за която говори пророк Даниил], стояща там гдето не подобава, (който чете нека разбира), 20 А когато видите Ерусалим, че е заобиколен от войски, това да знаете, че е наближило запустяването му.
16 тогава ония които са в Юдея, нека бягат по планините; 14~ тогава ония, които са в Юдея, нека бягат по планините; 21 Тогава ония, които са в Юдея, нека бягат в планините,
17 който се намери на къщния покрив да не слиза да вземе нещата от къщата си;
18 и който се намери на нива да се не връща назад да вземе дрехата си.
15 и който е на къщния покрив да не слиза в къщата си, нито да влиза да вземе нещо от нея;
16 и който е на нива да не се връща назад да вземе дрехата си.
21~ и които са всред града нека да излязат вън, а които са в околностите да не влизат в него.
22 Защото това са дни на въздаяние, за да се изпълни всичко което е писано.
19 А горко на непразните и на кърмещите в ония дни! 17 А горко на непразните и на кърмачките през ония дни! 23 Горко на непразните и на кърмачките, през ония дни!
20 При това, молете се да се не случи бягането ви зиме или в съботен ден; 18 При това молете се да не стане това зиме;
21 защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света до сега, и каквато не ще има. 19 защото през ония дни ще има скръб небивала до сега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава. 23~ защото ще има голямо бедствие в страната, и гняв върху тия люде.
24 Те ще паднат под острието на ножа, и ще бъдат откарани в плен по всичките народи; и Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докле се изпълнят времената на езичниците.
22 И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят. 20 И ако Господ не съкратеше ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, които Той избра, съкратил е дните.
23 Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос, или: Тука, не вярвайте;
24 защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните.
25 Ето предсказах ви.
21 Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос, или: Ето там! не вярвайте;
22 защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно и избраните.
23 А вие внимавайте; ето, предсказах ви всичко.
26 Прочее, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята; не излизайте; или: Ето Той е във вътрешните стаи; не вярвайте.
27 Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.
28 Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите.
29 А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето 24 Но през ония дни, подир оная скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си,
25 звездите ще падат от небето,
25 И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите,
25~ а по земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните.
26 Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне вселената,
29~ и небесните сили ще се разклатят. 25~ и силите, които са на небето ще се разклатят. 26~ защото небесните сили ще се разклатят.
30 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. 26 Тогава ще видят Човешкият Син идещ на облаци с голяма сила и слава. 27 И тогава ще видят Човешкия Син идещ в облак със сила и голяма слава.
31 Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия. 27 И тогава ще изпрати ангелите, и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето.
28 А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.
32 А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. 28 А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото; 29 И каза им притча: Погледнете смоковницата и всичките дървета.
30 Когато вече покарат, вие, като видите това, сами знаете, че лятото е вече близо.
33 Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата. 29 също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че Той е близо при вратата. 31 Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство.
34 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това. 30 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това. 32 Истина ви казвам, че това поколение няма да премине докле не се сбъдне всичко това.
35 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат. 31 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат. 33 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
36 А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. 32 А за оня ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец.
37 И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.
38 Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега,
39 и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.
40 Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя.
41 Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя.
42 Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.
43 Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопаят къщата.
44 Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.
45 Кой е, прочее, верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домочадието си; за да им дава храна на време?
46 Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така.
47 Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.
48 Но, ако оня слуга е зъл, и каже в сърцето си: Господарят ми се забави,
49 и той почне да бие служителите си, и да яде и пие с пияниците,
50 господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, когато не знае,
51 и, като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
33 Внимавайте, бдете и молете се; защото не знаете кога ще настане времето.
34 Понеже това ще бъде както кога човек, живущ в чужбина, като остави къщата си, и даде власт на слугите си, всекиму особената му работа, заповяда и на вратаря да бди.
35 Бдете, прочее, (защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата – вечерта ли, или в среднощ, или когато пеят петлите, или заранта),
36 да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали.
37 А каквото казвам на вас, на всички го казвам: Бдете.
34 Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка;
35 защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя.
36 Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син.